Past Continuous Tense Konu Anlatımı -2

Past Continuous Tense (-mişli Geçmiş Zaman)

Past Continuous Tense’i geçmişte yer almış bir olayı anlatmak için kullanırız.
Olay ya da durum geçmişte başlamıştır ve belirli bir süre devam etmiştir.Mehmet : What were you doing at 8 o’clock last night?
Zeki : I was playing the violin.Past Continuous Tense ve Simple Past Tense cümleler "When" veya "While"
(.......... iken) ile birleştirilebilirler.


  • Kate was watching TV when the phone rang. 

Yukarıdaki örneğimizi şemamızda yerine yerleştirelim. Sizce hangi eylem
diğerinden önce gerçekleşmiştir? Kate’in TV izleme eylemi mi yoksa zilin çalma
eylemi mi?
Kate TV izlerken zil çaldığına göre, önce TV seyretme eylemi daha sonra zilin
çalma eylemi gerçekleşmiştir. Ayrıca Kate’in TV izleme eylemi anlık bir eylem
değil belirli bir süre devam eden bir eylem, yani Past Continuous bir eylemdir. Oysa
Zilin çalması anlık bir eylem olup tamamlanmıştır, yani SimpleAşağıdaki cümleleri incelerken hangi eylemin diğerinden daha önce gerçekleşmiş
ve daha uzun süre devam etmiş olduğuna ve hangi eylemin tamamlanmış olduğuna
dikkat ediniz.

EXERCISE 4:
Fill in the blanks with Simple Past or Past Continuous forms of the verbs in brackets


(Boşlukları parantez içindeki fillerin Simple Past ya da Past Continuous formları ile
doldurunuz.) (Eylemlerin devam eden eylemler mi yoksa anlık eylemler mi olup
olmadığına dikkat ediniz.)


e.g Last night I was reading (read) a book when I heard (hear) a noise.
e.g Ayfle was watching (watch) TV while Fatma was washing
(wash) the dishes.

1. Elif ……........... (watch) TV when I ….. (get up) to find out what the noise was.
2. A stranger ….. (follow) the man in black while he …… … (go) home from work.
3. The lamp ….. (fall down) from the ceiling while they ……. ……. (cook) dinner.
4. What ……… they ……….. (do) last night when we ……….(phone) them.
5. Bill ..................... (clean) the house while his wife ............... (feed) the baby.


EXERCISE 5:
Look at the example.


e.g A: What was Jack doing while Ann was washing the dishes?
B: Jack was studying English while Ann was washing the
dishes.
(study English)

Now do the same.

1. A: What were the children doing while the teacher was reading a book?
B: .................................................. ........................ . (not/listen )
2. A: What were they doing while he was playing the guitar.
B: .................................................. ........................ . (sing a song)
3. A: What was the taxi driver doing while the policeman was shouting?
B: .................................................. ....................... . (not/look at the road)
4. A: What was the cat doing while the dog was sleeping?
B: .................................................. ........................ . (drink milk)

 
Joomla SEO powered by JoomSEF